Kurs og stipend

Informasjon om utgiftsdekning ved kompetansefremmende tiltak
Kompetanseutvikling av ansatte er i utgangspunktet arbeidsgivers ansvar, og dette er hjemlet i lov og -avtaleverk. Likevel ønsker Fagforbundet Teater og Scene å støtte tiltak for sine medlemmer der arbeidsgiver ikke dekker hele kostnaden. 

Kriterier for å søke støtte fra Fagforbundet Teater og Scene:

  • At tiltaket gir faglig utvikling innenfor eget fagområde.
  • At du kan dokumentere avslag på dekking av hele eller deler av kostnaden til kompetansetiltak fra arbeidsgiver. Medlemmer uten fast tilknytning til en arbeidsgiver kan søke uavhengig av dette.
  • At du har søkt Fagforbundets stipendordninger dersom du oppfyller kriteriene for disse. Les mer om disse ordningene her: https://www.fagforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/stipend/

Ordinært maksimalt beløp er kr 6 000,- pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til dekking av kursavgift og reiseutgifter. Kostnader knyttet til besøk på messer dekkes ikke. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av hvor stort beløp som innvilges basert på FTS’ økonomi og antall søkere.

Søknad og saksbehandling

Søknad med vedlegg inkludert budsjett og dokumentasjon av faglig innhold, sendes til kasserer@fttf.no. Søknadsskjema kan lastes ned her.

FTS behandler søknader tre ganger pr. år. Søknadsfristene er 1.februar, 1.juni og 1.oktober. Svar på søknad gis innen tre uker etter søknadsfristens utløp.

Det skal i etterkant av gjennomført kompetansetiltak leveres regnskap med bilag og en kort rapport. Innvilget støtte utbetales etterskuddsvis på grunnlag av dette.