Oppdatert informasjon vedrørende covid-19 (korona)

Det er i dag innført sterke samfunnstiltak for å begrense spredning av covid-19 (coronaviruset).

Fagforbundet Teater og Scene er kjent med at virksomheter der vi har medlemmer nå varsler permitteringer.

Din lokale tillitsvalgte vil kunne svare på spørsmål som angår din arbeidsplass. Om du ikke har, eller vet hvem som er, din lokale tillitsvalgt kan du kontakte fagforeningen direkte.

Kontaktinformasjon:

Henriette Jevnaker : henriette@fttf.no

Nora Hagen: nora@fttf.no

Balz Baumgartner : balz@fttf.no

Informasjon vedrørende koronaviruset

Fra 10. mars anbefaler Folkehelseinstituttet avlysning eller utsettelse av innendørsarrangementer med mer enn 500 deltakere. Ved arrangementer med flere enn 100 deltakere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Det er trist at situasjonen medfører ulemper for publikum og våre medlemmers arbeidssituasjon, men det er bra at vår sektor tar ansvar for å begrense smittespredning.

Vi har i dag sendt ut informasjon til alle tillitsvalgte vedrørende koronaviruset og hvilken påvirkning det har på våre arbeidsplasser. Mange scener avlyser eller utsetter nå forestillinger, turnéer og andre arrangementer. Vi er i tett kontakt med tillitsvalgte på berørte virksomheter og får også henvendelser direkte fra medlemmer som ikke har lokalt tillitsvalgtapparat.

Vi vet mange er bekymret for at det kan bli aktuelt med inngripende tiltak som f.eks. permitteringer. Vi jobber gjennom tillitsvalgte for å begrense eventuelle negative konsekvenser for arbeidstakerne i størst mulig grad.

Dette er en utfordrende situasjon for alle. Ved spørsmål ber vi dere ta kontakt med nærmeste tillitsvalgt eller oss på kontoret.

Fagforbundet Teater og Scene oppfordrer alle til å følge FHIs anbefalinger.

Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble avholdt som representantskap 27.-28. januar 2020 i foreningens lokaler i Hausmannsgate 6 i Oslo.

45 deltakere fra 19 virksomheter deltok.

Mandag var viet årsmøtet i sin helhet. Styret la fram årsberetning og regnskap med revisjonsberetning. Disse ble godkjent som fremlagt.

Handlingsplanen ble diskutert, og særlig punktet om klima og miljø vekket engasjement. Det er stor interesse for å lage en klima- og miljøstrategi for fagforeningen, samt å arbeide opp mot arbeidsgiverne våre for å sikre en mer bærekraftig bransje. Foreningsstyret har fått i oppdrag å følge opp dette arbeidet i perioden.

Fagforeningen har dessverre ingen pensjonisttillitsvalgt. Dette står høyt på ønskelisten, men valgkomiteen har ikke klart å finne noen som vil ta på seg vervet. Årsmøtet vedtok derfor at styret skal tilrettelegge for at pensjonistaktivitet kan ivaretas i klubbene.

Ved en inkurie hadde frikjøpet av organisasjonstillitsvalgt falt ut av handlingsplanen, dette ble korrigert. Dessuten ble fagforbundsuka lagt inn som aktivitet.

Handlingsplan og budsjett ble vedtatt med de protokollerte endringene.

Årsmøtet hadde ikke fått noen innkomne forslag. Styret har blitt bedt om å sende ut kunngjøring av årsmøte på SMS til medlemmene så vi ved neste årsmøte er sikre på at alle er kjent med muligheten til å komme med innspill.

Styret hadde foreslått at antall styrerepresentanter skulle reduseres til tolv inkludert én møtende vara. Årsaken er at styret har vært større enn hva vedtektene pålegger oss, og at dette har skapt utfordringer både med å finne aktuelle datoer for styremøter samt at mange ikke har hatt særlige oppgaver tilknyttet sitt verv. Valgkomitéen la frem sitt forslag og tok her hensyn til styrets forslag.  

Det nye foreningsstyret. Stein Talleraas og Cathrine Hopstock var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Elise Tunstrøm, Tormod Riseng og Tommy Geving ble takket av som styremedlemmer. Alle tre har gjort en fenomenal innsats og har gått av etter eget ønske. Nye styremedlemmer er Regine Sorvoja Wilhelmsen fra Hålogaland Teater og Balz Baumgartner fra Nationaltheatret.

På dag to innledet vi dagen med arbeidsmedisiner og forfatter Ebba Wergeland. Wergeland er senest kjent for utgivelsen «Med fare for liv og helse» som omhandler arbeidstid og arbeidstidsordninger som er helseskadelige. Mange av våre medlemmer har uforutsigbare arbeidstider og jobber med økt risiko knyttet til lange dager og kvelds- og nattarbeid, noen på stadig skiftende arbeidssteder. For tillitsvalgte som drøfter arbeidsplaner er det viktig å ha kunnskap om de helsemessige konsekvensene slik at den totale belastningen ved arbeidstidsordningen minimeres.

Klubbhåndboken, som er en rutinehåndbok og et oppslagsverk til hjelp for tillitsvalgte i fagforeningen, ble gjennomgått med de endringene som ble foreslått under klubbprosjektet i oktober 2019. Styret tok med seg tilbakemeldingene fra representantskapet og vil sluttføre arbeidet med klubbhåndboken i første styremøte etter årsmøtet. Som inspirasjon orienterte tillitsvalgte ved Rogaland Teater, Den Norske Opera & Ballett og Kilden TKS om vellykkede prosjekter og prosesser de har gjennomført i klubbene sine den siste perioden.

Regionreformen opptar og bekymrer mange av våre medlemmer og tillitsvalgte. Representantskapet hadde invitert Morten Gjelten, direktør i NTO, til å orientere om hvordan arbeidsgiversiden arbeider opp mot offentlige myndigheter for å ivareta virksomhetene. Reformen har som konsekvens at hvem som skal ha eierskap til og tildele økonomi til scenekunstvirksomhetene er oppe til forhandling. Fagforbundet Teater og Scene mener, i likhet med NTO, at teatrene er nasjonale institusjoner hvor staten skal ha hovedansvaret for tildelingene. Det ble vedtatt å lage en politisk uttalelse fra representantskapet som sendes ut i etterkant av møtet.

Neste representantskapsmøte blir i mai måned. Datoer blir vedtatt og sendt ut ved første styremøte etter årsmøtet.

Oppgjøret i Spekters område 1 Kultur er godkjent

LO Stat har i dag godkjent forhandlingsresultatet for alle tariffavtaler i Spekters område 1.


Som hovedregel forhandler partene i mellomoppgjør kun om økonomi. Resultatet går derfor ikke til uravstemning blant medlemmene, men må godkjennes av LO Stat før det kan iverksettes. Dagens godkjenning betyr at lønnsoppgjøret nå kan utbetales for medlemmene ved Dansens Hus, Operaen i Kristiansund, Den Norske Opera & Ballett, Teateroverenskomsten, Drammen Scener og Oslo Konserthus.

Enighet i lønnsoppgjøret!

I avsluttende sentrale forhandlinger i Spekters område 1 Kultur gjensto det uenigheter i overenskomstene ved Operaen i Kristiansund, Den Norske Opera & Ballett og Teateroverenskomsten.

Etter 12 timers forhandlinger 15. mai 2019 kunne Fagforbundet Teater og Scene konstatere at forhandlingene hadde ført frem, med gode økonomisk oppgjør i alle områder.

Nøkkeltall:

Operaen i Kristiansund: Lønnsvekst på kr 15 400,- pr årsverk (3,2%)

Den Norske Opera & Ballett: Lønnsvekst på kr 15 300,- pr årsverk (3,2%)

Teateroverenskomsten: Lønnsvekst på kr 16 500,- pr årsverk (3,2%)

Se protokollen her

Kurs i opphavsrett og åndsverk

Fagforbundet Teater og Scene inviterer sine medlemmer til kurs i opphavsrett og åndsverk mandag 20. mai 2019 fra kl 11 – 16.

Kurset avholdes i FTS` lokaler i Hausmannsgate 6 i Oslo. Det blir servert lunsj.

Kursholder er Stine Helen Pettersen, advokat og partner i advokatfirmaet Bing Hodneland.

Kurset er gratis for medlemmer av FTS.

For medlemmer i andre avdelinger i Fagforbundet er egenandelen kr 1 000,- pr person.

Påmelding gjøres her: https://forms.gle/w9nS44h5RXSt3YFJ9

Enighet i lønnsoppgjøret ved Dansens Hus

Det er forhandlet frem et generelt lønnstillegg på kr 16 436,- som legges på lønnstrinnet.

Partene er enige om å gjøre et arbeid knyttet til lokal lønnspolitikk, herunder vurdering av lønnsrammer og lønnsstige. Arbeidet skal være ferdig 1. februar 2020 og vil danne grunnlag for hovedoppgjøret i 2020.