Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble avholdt som representantskap 27.-28. januar 2020 i foreningens lokaler i Hausmannsgate 6 i Oslo.

45 deltakere fra 19 virksomheter deltok.

Mandag var viet årsmøtet i sin helhet. Styret la fram årsberetning og regnskap med revisjonsberetning. Disse ble godkjent som fremlagt.

Handlingsplanen ble diskutert, og særlig punktet om klima og miljø vekket engasjement. Det er stor interesse for å lage en klima- og miljøstrategi for fagforeningen, samt å arbeide opp mot arbeidsgiverne våre for å sikre en mer bærekraftig bransje. Foreningsstyret har fått i oppdrag å følge opp dette arbeidet i perioden.

Fagforeningen har dessverre ingen pensjonisttillitsvalgt. Dette står høyt på ønskelisten, men valgkomiteen har ikke klart å finne noen som vil ta på seg vervet. Årsmøtet vedtok derfor at styret skal tilrettelegge for at pensjonistaktivitet kan ivaretas i klubbene.

Ved en inkurie hadde frikjøpet av organisasjonstillitsvalgt falt ut av handlingsplanen, dette ble korrigert. Dessuten ble fagforbundsuka lagt inn som aktivitet.

Handlingsplan og budsjett ble vedtatt med de protokollerte endringene.

Årsmøtet hadde ikke fått noen innkomne forslag. Styret har blitt bedt om å sende ut kunngjøring av årsmøte på SMS til medlemmene så vi ved neste årsmøte er sikre på at alle er kjent med muligheten til å komme med innspill.

Styret hadde foreslått at antall styrerepresentanter skulle reduseres til tolv inkludert én møtende vara. Årsaken er at styret har vært større enn hva vedtektene pålegger oss, og at dette har skapt utfordringer både med å finne aktuelle datoer for styremøter samt at mange ikke har hatt særlige oppgaver tilknyttet sitt verv. Valgkomitéen la frem sitt forslag og tok her hensyn til styrets forslag.  

Det nye foreningsstyret. Stein Talleraas og Cathrine Hopstock var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Elise Tunstrøm, Tormod Riseng og Tommy Geving ble takket av som styremedlemmer. Alle tre har gjort en fenomenal innsats og har gått av etter eget ønske. Nye styremedlemmer er Regine Sorvoja Wilhelmsen fra Hålogaland Teater og Balz Baumgartner fra Nationaltheatret.

På dag to innledet vi dagen med arbeidsmedisiner og forfatter Ebba Wergeland. Wergeland er senest kjent for utgivelsen «Med fare for liv og helse» som omhandler arbeidstid og arbeidstidsordninger som er helseskadelige. Mange av våre medlemmer har uforutsigbare arbeidstider og jobber med økt risiko knyttet til lange dager og kvelds- og nattarbeid, noen på stadig skiftende arbeidssteder. For tillitsvalgte som drøfter arbeidsplaner er det viktig å ha kunnskap om de helsemessige konsekvensene slik at den totale belastningen ved arbeidstidsordningen minimeres.

Klubbhåndboken, som er en rutinehåndbok og et oppslagsverk til hjelp for tillitsvalgte i fagforeningen, ble gjennomgått med de endringene som ble foreslått under klubbprosjektet i oktober 2019. Styret tok med seg tilbakemeldingene fra representantskapet og vil sluttføre arbeidet med klubbhåndboken i første styremøte etter årsmøtet. Som inspirasjon orienterte tillitsvalgte ved Rogaland Teater, Den Norske Opera & Ballett og Kilden TKS om vellykkede prosjekter og prosesser de har gjennomført i klubbene sine den siste perioden.

Regionreformen opptar og bekymrer mange av våre medlemmer og tillitsvalgte. Representantskapet hadde invitert Morten Gjelten, direktør i NTO, til å orientere om hvordan arbeidsgiversiden arbeider opp mot offentlige myndigheter for å ivareta virksomhetene. Reformen har som konsekvens at hvem som skal ha eierskap til og tildele økonomi til scenekunstvirksomhetene er oppe til forhandling. Fagforbundet Teater og Scene mener, i likhet med NTO, at teatrene er nasjonale institusjoner hvor staten skal ha hovedansvaret for tildelingene. Det ble vedtatt å lage en politisk uttalelse fra representantskapet som sendes ut i etterkant av møtet.

Neste representantskapsmøte blir i mai måned. Datoer blir vedtatt og sendt ut ved første styremøte etter årsmøtet.