NTO

Jubileumsskrift

NTO kan i 2012 feire at vi har rundet våre første 50 år. Slike tall skal i følge tradisjonen markeres, men hvordan feirer man på fornuftig vis en bransjeorganisasjon?NTO

Onsdag 12. desember fyller NTO 50 år. Det blir nok verken fyrverkeri eller festforestillinger. Men noe skal vi definitivt gjøre.

Vi har nettopp invitert til jubileumskonferanse, fått ny grafisk profil og nye nettsider, og nå skal vi skrive. Noe skal vi etterhvert gjøre selv, men først skal vi invitere andre til å skrive. Skrive om stat, styring og organisering, om politikk og publikum, om fortid og framtid, og om innhold, kunstsyn, kvalitet og tendenser.

Vi har formulert vår forpliktelse i jubileumsåret omtrent slik: Vi skal tilby ettertiden en god og variert bunke ytringer om musikkens og scenekunstens kår og rolle anno 2012. Vi har allerede invitert mange skribenter, og skal invitere flere. De første tekstene er samlet i skriftsamlingen Tillit og selvtillit. Artiklene spenner bredt fra politiske styringsmodeller til kunstkritikkens ulike funksjoner. Likevel handler de alle på sitt vis om forholdet mellom kunsten og samfunnet rundt.

LAST NED ARTIKKELSAMLINGEN:
Tillit og selvtillit
(Noter i teksten: Klikk på tallet og du kommer rett til noten.
I notene: Klikk på tallet, og du kommer tilbake til teksten).

Forsvar Arbeidsmiljøloven

Kriserammede europeere trekker nordover for å finne jobb.

Innleiefirmaer dominerer stadig fle re bransjer.

Helsesektoren skriker etter arbeidskraft. Arbeidslivet er i endring.

Bør det endre Arbeidsmiljøloven?

Arbeidsmiljøloven har blitt et hett stridstema.

Er dagens lovverk kun løsninger på gårsdagens problemer, eller er loven viktigere enn noen gang?

Bestill et GRATIS eksemplar.

Arbeidslivet

Arbeidslivet.no er en nettbasert kunnskapsportal om og for arbeidslivet. Nettsiden skal formidle nyheter, forskning, fakta, statistikk og meninger om utvalgte arbeidslivstema på en lett tilgjengelig måte. Temaene er sortert under overskriftene arbeid, lønn, velferd og internasjonalisering.

Formålet med arbeidslivet.no er gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for sitt faglige arbeid  og fagligpolitiske engasjement.

Selv om portalen først og fremst retter seg mot aktive tillitsvalgte, vil også arbeidsgivere, politiske beslutningstakere og media finne bakgrunnsinformasjon om viktige arbeidslivssaker. Arbeidslivet.no er et samarbeidsprosjekt mellom LO, Fafo og LO Media. Redaksjonen er sammensatt av representanter fra disse tre aktørene. Koordineringsansvaret ligger hos LO.

Les mer: www.arbeidslivet.no
Facebook: www.facebook.com/arbeidslivet
Twitter: www.twitter.com/arbeidslivet

Thatcher

Arven etter Thatcher
Arven etter Thacher

De store forskjellene i dagens Storbritannia er et resultat av Margaret Thatchers store gjennomslag i britisk politikk

Simon Reid-Henry er forfatter av pamfletten Arven etter Thatcher fra Forlaget Manifest.

Manifest senter for samfunnsanalyse (Manifest Analyse) skal sette dagsorden i norsk politikk gjennom et kunnskapsbasert, folkelig opplysningsarbeid. Manifest Analyse skal dokumentere samfunnsproblemer, analysere årsaker og lansere løsninger som fremmer deltakelse, demokrati og rettferdighet.

Bestill et GRATIS eksemplar.

Spekter frifunnet i Arbeidsretten

Fra LO stats nettsider

Spekter frifunnet i Arbeidsretten

3.februar 2012 15:02

Spekter ble frifunnet i arbeidsrettssaken om etterbetaling av lønn til ansatte i Norsk Tipping i forbindelse med deltakelse på kurs. 

Utgangspunktet for saken som gikk i Arbeidsretten denne uka er et kurs om om pensjon som NTL i Norsk Tipping avholdt for sine medlemmer i 2010.  Norsk Tipping og Spekter mener kursets innhold ikke gir fri med lønn, samt at det skulle arrangeres av den lokale foreningen, og etter tolkning av Hovedavtalen dermed ikke utløser retten til fri uten lønnstrekk.

LO Stat bestred dette, og mener sammen med NTL og LOs advokat Sigurd-Øyvind Kambestad at denne type kurs kvalifiserer til fri med lønn, og stevnet Spekter inn for Arbeidsretten med et krav om at lønnen blir etterbetalt til medlemmene.

LO Stat mener at Spekter brukte denne saken til en omkamp i Arbeidsretten for å få igjennom krav de stilte ved siste hovedavtalerevisjon knyttet til hvem som har rett til å gå på kurs og definisjonen av innholdet i kursene som skal gi rett til fri med lønn.

Spekter ble frifunnet i saken om etterbetaling av lønn fordi Arbeidsretten fant at kortkurset ikke var i NTLs regi, men i regi av et lokalt organisasjonsledd. Samtidig tok retten ikke stilling til det Spekter ønsket omkamp på; om kursinnholdet var organisasjonsfaglig og om hovedavtalen gir ansatte som ikke har tillitsverv rett til fri med lønn for å delta.

Tingrettsdom blir anket

Tingrettsdom blir anket

Dommen fra Oslo tingrett i saken om rett til fast ansettelse i operaorkestret blir anket. Forbundsstyret i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vedtok i går å støtte forbundets medlem i en anke for å få avklart grensene for Den Norske Opera & Balletts bruk av vikarer og andre midlertidig ansatte musikere i orkestret.

Forbundsstyret var godt kjent med at saken har vært heftig debattert av mange av forbundets medlemmer, og at det er delte meninger om hva som gagner så vel frilanserne som orkestrets fast ansatte musikere. Dommen fra Oslo tingrett tøyer imidlertid grensene for hva som er lovlige, midlertidige ansettelser, og den er på mange punkter uklar. Forbundsstyret valgte å støtte en anke ikke minst for å få en ny og tydeligere grenseoppgang mellom lovlig og ulovlig bruk av vikarer.

Verdiløse garantier

Verdiløse garantier

Artikel fra Oslo Bygningsarbeiderforening

«Vikarbyrådirektivet er et godt direktiv», sa arbeidspolitisk talskvinne i Ap, Anette Trettebergstuen, på Politisk Kvarter 30.01.12. Samme dag vedtok LOs sekretariat enstemmig å anbefale regjeringen å bruke reservasjonsretten mot direktivet. Til Nettavisen kommenterte Trettebergstuen vedtaket med å si at «det som deler av LO er kritiske til er om direktivet gir oss mulighet til å fortsatt kunne begrense bruken av midlertidig arbeidskraft. Vi og alle ekspertene sier at det kan vi». Hun sa også at «det deler av LO frykter, skal ikke bli en realitet (…) bruken av midlertidige ansatte vil ikke øke med direktivet, så lenge våre regler i arbeidsmiljøloven står fast, og det står vi bastant på.»

Arbeidsrettssak

Forlik om bruk av statister

Det Norske Teatret har inngått forlik med Musikernes fellesorganisasjon i en arbeidsrettsak vedrørende teatrets bruk av statister.

Elever fra Bårdar medvirket i 2009 som statister i Det Norske Teatrets forestilling «Jesus Christ Superstar». Musikernes fellesorganisasjon (MFO) stevnet teatret for arbeidsretten for denne statistbruken. I stevningen hevdet MFO at elevene fra Bårdar skulle anses som leilighetsvis tilsatte sangere og avlønnes etter overenskomsten.

Fredag 2. desember d.å. inngikk de to partene forlik. Musikernes fellesorganisasjon og deres partshjelper under prosessen, Norske dansekunstnere, har inngått en særavtale med NTO om bruk av elever og studenter ved teatrene.

Forliket inkluderer en sum på kr 400.000,- som skal gå til styrking og kompetanseutviklingstiltak for musikkteaterfeltet. Dette innebærer blant annet kompetanseheving for sangere, dansere og musikalartister. Det er opprettet en styringsgruppe med representanter fra Det Norske Teatret, Musikernes fellesorganisasjon og Norske dansekunstnere som skal fordele midlene.

Fra NTOs nettsider

Lands-samling – 2011

Landssamlinga 2011

Den årlige landssamlinga for tillitsvalgte fra de teatertekniske fagforeningene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, ble i år avholdt i Kristiansand 6. og 7. desember. Anledningen var den forstående åpningen av Sørlandets nye kulturslott, Kilden. De fleste teatre i landet var representert, 25 tillitsvalgte i alt, inkludert tre fra Agder Teater som er en egen divisjon i Kilden.

 

På samlinga ble det i tillegg til oppsummeringer fra landets scener, diskutert temaer som drøftingsretten, overtidsproblematikk, samarbeidsproduksjoner, seniorpolitikk, Faggruppen 1 og kursing i avtaler og lov. I tillegg var selvsagt også hovedoppgjøret 2012 på agendaen. Det ble også referert fra det pågående arbeidet med kompetanseprosjektet Scomp, samt Cubaprosjektet som rett før samlinga gjennomførte en ny workshop i lysteknikk og design for teknikere ved cubanske teatre i Havanna.

Samlingen hadde også besøk av Gunnar Thon Lossius som er stabs- og økonomidirektør ved Kilden. Lossius snakket om utfordringer man møter når flere selvstendige kulturinstitusjoner skal samordnes, og den nye arbeidssituasjonen for våre medlemmer ved som nå skal betjene Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør og Kulturhusseksjonen i tillegg til Agder Teater. Etter møtet fikk de tillitsvalgte en grundig omvisning i Kilden.