Kurs og stipend

FTTF bidrar til faglig utvikling.

 

FTTF har et eget kursfond som for 2016 har et øvre tak på kr 80 000,-. Alle medlemmer kan søke kursfondet for å dekke kostnader knyttet til kurs og andre faglig utviklende aktiviteter.

Det er ingen øvre grense på søknadsbeløp, men FTTF dekker kun kostnader knyttet til reise og kursutgifter som inngangsbillett, deltakeravgift etc.
Søknaden med begrunnelse sendes til henriette(a)fttf.no.
FTTF vil samtidig minne om at alle medlemmer kan søke Fagforbundets stipendordninger. 

Fagforbundets stipendordning

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.

Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV.

Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår.

Det kan søkes om støtte til:
• Utdanninger ved universiteter og høgskoler
• Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)
• Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
• Praksiskandidatopplæring
• Yrkesfaglige kurs
• Lese- og skrivekurs med data: Gjelder yrkesaktive medlemmer.

Kategori 1:
Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir
studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer.

Dette betyr at de som faller inn under denne kategorien, er de som tar en utdanning med studiepoeng eller en
utdanning av 80 timers varighet eller mer.

Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår.

Kategori 2:
Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer.

Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr.3.000,- pr. kalenderår.

Eget stipend for medlemmer med spesifikke lese- og skrivevansker
Medlemmer med lese- og skrivevansker kan søke Fagforbundet om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000,- kroner per kalenderår. Beløpet omfatter utgifter til datatekniske hjelpemidler. En forutsetning for å søke dette stipendet, er at du er yrkesaktiv og at du har en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi.

Medlemmer som ikke har spesifikke lese- og skrivevansker, men som ønsker å øke sin kompetanse innen databehandling, lesehastighet og skriving, kan søke om økonomisk støtte gjennom Fagforbundets ordinære stipendording, etter vanlige regler.
Generelle regler i forbindelse med søknaden:
1. Søknad må fremmes før utdanningen er avsluttet. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller
fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

2. Medlemsnummer finnes på baksiden av Fagbladet, eventuelt de syv tallene etter «80» på Lofavør-kortet.

3. Det er viktig at søkerne oppgir utdanningens/kursets navn/tittel, utdanningsstedets/kursarrangørens
navn, utdanningens/kursets studiepoeng eller varighet, samt sender med kopi av tilbud om studieplass.

4. Det kan søkes støtte til:
• Kursutgifter, semesteravgift
• Lærebøker, materiell og kopiavgifter
• Eksamensutgifter
• Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting)
• Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-. Engangsstøtte.
• Dokumentert påkrevd arbeidstøy, utstyr. 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-.

Følgende dekkes ikke:
• Tapt arbeidsfortjeneste
• Reiseutgifter
• Diett/mat

Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller
NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes.

Dersom dokumentasjon mangler vil vi etterlyse dette, noe som medfører forsinket behandlingstid. Med
dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el.

5. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker.

6. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.

7. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår.

8. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

9. Søknad med dokumentasjon sendes til:

Fagforbundet
Postboks 7003 St. Olavsplass
0130 Oslo

Søknadsskjema
får du ved å laste det ned her i PDF format , eller kontakte oss.