Avtaler

Hovedavtalen i Spekter

Hovedavtalen i Spekter skal, sammen med reglene i arbeidstvistloven, danne grunnlaget og gi regler for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler. Den inneholder dessuten bestemmelser om forholdet mellom partene og tillitsvalgtes rettigheter og plikter, og danner grunnlaget for samarbeidet i den enkelte virksomhet.

Teateroverenskomsten
Operaoverenskomsten